0
0

За регистрирани клиенти

Регистрация

Въведете потребителско име и парола, за да се регистрирате:

Грешка при регистрация

Възникна грешка по време на регистрация Вероятно сте въвели неправилно паролата или потребителското си име. Проверете дали сте въвели правилно и двете. Системата прави разлика между главни и малки букви. Възможно е също да сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си.

Общи условия

Предмет и обхват на Общите условия

Тези Общи търговски условия (наричани по-долу ОТУ) уреждат отношенията между Хени AГ и клиента. Тези ОТУ са неразделна част от всеки договор между Хeни AГ и клиента.

Общи разпоредби

Съгласно "Общите условия за доставка на машини и съоръжения" на SWISSMEM (2016).

Оферта

Цените в нашите оферти и потвърждения на поръчки са обвързващи. Въпреки това си запазваме правото на грешки и технически промени.

Доставка и разходи по експедицията

Доставките респ. експедицията са за сметка и риск на клиента. При поръчки на стойност до 250 CHF се заплаща допълнителна такса за минимални количества в размер на 25 CHF. При поръчки на стойност над 250 CHF тази такса отпада.

В случай че клиентът не е посочил друго в поръчката, Хени AГ си запазва правото за извършване на пълни или частични доставки.

Цени/Плащане/Запазване на правото на собственост

Нашите цени са в швейцарски франкове, без ДДС франко завода в Йона. Сумите са дължими нето в рамките на 30 дни. До изплащане на цялата сума доставените стоки остават собственост на Хени AГ. 

Защита на личните данни

Личните данни на клиентите се събират, обработват и използват съгласно разпоредбите на швейцарския Закон за защита на личните данни. Личните данни на клиентите ще се използват само от Хени АГ и няма да бъдат разкривани на трети страни.

Подсъдност

Всички задължения са подчинени на швейцарското законодателство. Мястото на изпълнение и изключителна подсъдност е Йона.